Avís Legal

1. Qui som

L’adreça de la nostra web és: https://www.bwater.cat


– Aquest portal constitueix el lloc oficial a Internet del projecte BWater, implementat pel grup de recerca GEMMA (Grup d’Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).

– Ha estat creat i és mantingut a instàncies de la UPC, que n’és la propietària.

– La UPC està proveïda del NIF núm. Q-08.18003F.

El domicili social de la UPC es troba a:

Jordi Girona, 31

08034 Barcelona

SPAIN

– Els usuaris d’aquest portal poden establir comunicació directa i efectiva amb el grup de recerca GEMMA utilitzant qualsevol dels mitjans següents:


Telf.: + 34 93 401 62 00


Correu electrònic: [email protected]

2. Objecte

La finalitat del lloc web del grup de recerca GEMMA de la UPC és posar a disposició dels usuaris la informació sobre el projecte BWater (ref. 22S07285-001) desenvolupat en el marc del Pla Barcelona Ciència 2020-2023, que consisteix a analitzar i comparar els impactes sobre la salut, els impactes ambientals i els impactes socioeconòmics associats a diferents opcions de consum d’aigua potable a la ciutat de Barcelona.

Aquest document informa a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable. L’ús del lloc web implica l’acceptació de les condicions que s’hi estableixen.

El grup de recerca GEMMA de la UPC es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web.

3. Exempció de Responsabilitat

Per continguts

– Informacions: les informacions, tant pròpies com de tercers, que apareixen al lloc web “www.bwater.cat” es proporcionen “com estan”, sense garanties de cap mena quant a la seva exactitud i actualització, excepte quan la legislació vigent així ho requereixi. En conseqüència, la UPC no es fa responsable dels possibles perjudicis que en pugui causar la utilització. Així mateix, la UPC no es fa responsable de la licitud del contingut subministrat pels proveïdors, usuaris i altres tercers a través de qualsevol forma d’utilització d’aquest lloc web. En qualsevol cas, la UPC es compromet a actuar amb diligència per evitar l’existència al seu lloc web de continguts il·lícits i, en cas que tingui coneixement efectiu d’aquests continguts, a eliminar-los o impedir-ne l’accés.

– Errors: en relació amb allò esmentat al paràgraf anterior, la informació publicada podria contenir inconsistències tècniques o errors tipogràfics involuntaris, la responsabilitat dels quals no recau a la UPC, encara que aquesta institució es compromet a esmenar-los, com més aviat millor, des del moment en que en tingui coneixement.

– Modificació de continguts: la informació, la presentació i els serveis que ofereix aquest lloc web poden ser sotmesos a canvis periòdics o puntuals, susceptibles de ser efectuats lliurement per la UPC sense que estigui obligada a comunicar-los als usuaris.

Pel funcionament

– Privadesa: la UPC no garanteix la privadesa absoluta en la utilització d’aquest lloc, ja que no es pot descartar la possibilitat que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la informació i de les circumstàncies en què s’elabora.

– Seguretat i Virus: la UPC no accepta cap responsabilitat pels possibles danys causats pels accessos no autoritzats, atacs, intrusions o virus informàtics, l’absència dels quals no queda absolutament garantida per les mesures de seguretat adoptades en els sistemes de la UPC.

– Errors tècnics: la UPC queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament del lloc o de qualsevol dels seus serveis l’origen dels quals estigui en una circumstància accidental, una força major, treballs necessaris de manteniment o qualsevol altra causa no imputable a aquesta.

4. Política de privacitat

A la Política de Privacitat s’estableix la manera com el grup de recerca GEMMA de la UPC protegeix les dades personals del lloc web del projecte BWater, al qual s’accedeix mitjançant l’adreça URL www.bwater.cat

5. Drets d’autor

S’entén per servidor web del projecte BWater de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) el servidor pertanyent al domini “bwater.cat”.

Tots els continguts d’aquest servidor web són propietat de la UPC, tret que s’indiqui el contrari. Altres institucions, organismes, empreses, etc. han de sol·licitar el permís escrit dels propietaris del copyright per utilitzar-los.

Els escuts, logotips, fotografies i gràfics són propietat de la UPC. Queda prohibida la seva reproducció total o parcial per qualsevol mitjà sense permís escrit del propietari.

6. Accessibilitat

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) té entre els seus objectius posar a l’abast de la comunitat universitària i de la societat una web amb disseny accessible independentment de les possibles limitacions que puguin condicionar-ne l’accés, ja siguin ocasionades per l’entorn o la connexió o a causa del seu caràcter personal. El compromís d’accessibilitat d’aquesta web és conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre), pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre del 2016.

6.1. Situació d’incompliment

Aquest lloc web és parcialment conforme al Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

6.2. Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:

1. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 Contingut no textual].

2. En algunes pàgines la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text. [Requisit número 9.1.3.1 de la UNEIX-EN 301.549: 2019 d’informació i relacions].

3. En algunes pàgines s’ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual [requisit número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 usos del color].

4. En algunes pàgines hi pot haver atributs i identificadors duplicats [requisit número 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 processaments].

5. En algunes pàgines els components d’interfície d’usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’accessibilitat [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 Nom, funció , valor].

6. En alguns formularis, el camp d’entrada que recopila informació sobre l’usuari no té identificat el propòsit [requisit número 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 identificació del propòsit d’entrada].

7. En algunes pàgines la relació de contrast en text o imatges podria no ser almenys 4.5: 1 [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 contrast mínim].

8. En algunes pàgines, el contrast dels components d’interfície d’usuari i d’objectes gràfics podria no arribar al 3:1 amb els colors adjacents [requisit número 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 contrast no textual].

9. De manera puntual podria existir algun error d’entrada en algun camp / formulari del qual no es notifiqués a l’usuari el suggeriment per solucionar-ho [requisit número 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301.549: 2019.

10. En algunes pàgines els missatges d’estat podrien no estar determinats mitjançant programació mitjançant funcions o propietats [requisit número 9.4.1.3 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 missatges d’estat].

6.3. Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració es va preparar el 9 d’abril de 2024.

Per preparar la declaració, es va sol·licitar el suport dels Serveis Jurídics de la UPC.

6.4. Observacions i dades de contacte

Es poden transmetre comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través del formulari de contacte, com ara:

– Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.

– Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.

– Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades a la unitat responsable d’accessibilitat (URA).

6.5. Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i formular queixes (article 12 del Reial decret 1112/2018) cal presentar una instància genèrica al Registre General de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i les queixes es registren d’acord amb els requisits que estableix la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6.6. Procediment d’aplicació

Si després de fer una sol·licitud d’informació accessible o una queixa, la sol·licitud es desestima, no s’estarà d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no compleix els requisits que preveu l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment, pot iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut un termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació es pot presentar a través d’una instància genèrica al Registre General de la Universitat Politècnica de Catalunya. La reclamació serà tractada pel Registre General i transmesa a la Unitat responsable d’accessibilitat (URA).

7. Obligació de fer un ús correcte de la web

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material que:

(a) sigui contrària, menysprea o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers;

(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

L’existència de les presents condicions generals d’ús no exclou que hi hagi altres disposicions o condicions d’accés a les seccions que componen el lloc web del projecte BWater.

8. Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Última data d’actualització: 09/04/2024

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.