Política de Privacitat

1. Dades del Responsable del Tractament

– Les dades personals que es poguessin demanar a la nostra web: https://www.bwater.cat/, lloc oficial a Internet del projecte BWater, implementat pel grup de recerca GEMMA (Grup d’Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient), són responsabilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), proveïda del NIF núm. Q-08.18003F i amb domicili social a:

Jordi Girona, 31

08034 Barcelona

SPAIN

– Els usuaris d’aquest portal poden establir comunicació directa i efectiva amb el grup de recerca GEMMA utilitzant qualsevol dels mitjans següents:


Telf.: + 34 93 401 62 00


Correu electrònic: [email protected]

1.1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals.

La UPC podrà modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’autoritat de control competent. Aquestes condicions de privadesa poden ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

1.2. Delegat o delegada de Protecció de Dades

Les dades de contacte de la Delegada de Protecció de Dades de la UPC són:

Correu electrònic: [email protected]

Direcció postal: Plaça Eusebi Güell, 6, Edifici Vèrtex, 08034 Barcelona

Telèfon: 93 405 46 99

Per a més informació: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

2. Finalitat del Tractament de les Dades Personals

A través d’aquest lloc web no es recullen dades personals de les persones usuàries sense el vostre consentiment.

Aquest web utilitza cookies i altres tecnologies relacionades (per a més comoditat, totes les tecnologies s’anomenen «cookies»). Les cookies també són col·locades per tercers als que hem contractat. A la Política de Cookies t’informem sobre l’ús de cookies a la nostra web.

2.1. Termini de Conservació de les vostres dades

Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar del seu tractament, a més dels períodes establerts per les taules d’accés i avaluació documental. En cas que el tractament es realitzi sobre la base del consentiment de la persona interessada, la conservació de les dades personals podrà estar subjecta fins que ho revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les vostres dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

3. Mesures de Seguretat

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades de caràcter personal, us informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estiguin exposats, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

4. Cessió de Dades

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les vostres dades, a excepció de les obligacions legals, així com en aquells casos en que una autoritat judicial ens ho requereixi o es disposi del consentiment de la persona interessada.

5. Drets de l’Usuari

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. El Responsable del tractament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. D’acord amb la legislació vigent té els drets següents: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat dels dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat.

5.1. Com exercitar els meus drets?

Les persones interessades, titulars de les dades personals, poden exercir en qualsevol moment els seus drets a través del tràmit específic a la Seu electrònica de la UPC que es troba al següent enllaç: https://seuelectronica.upc.edu/es/tramites/ejercicio-de-los-derechos-relativos-a-la-proteccion-de-datos-personales?set_language=es.

Així mateix, teniu a la vostra disposició el correu electrònic de la Delegada de Protecció de Dades de la UPC per a qualsevol consulta o dubte sobre això: [email protected]

En cas que considereu que no se n’ha satisfet la petició o que se n’han vulnerat els drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Última data d’actualització: 09/04/2024

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.